Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling, middels het retourneren van de ingevulde bestellijst van Sakkie Kado, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en bent u betalingsplichtig.

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer

Sakkie Kado
Levimaat 2
7991 EC DWINGELOO

Website: www.sakkiekado.nl

Telefoonnummer: +31 646750773
E-mailadres: info@sakkiekado.com

KvK-nummer: 71902260
BTW-nummer: NL002240512B19

IBAN: NL28 RABO 0330728229
BIC: RABONL2U

Artikel 2 Toepasselijkheid 
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de orders en verkopen aan Sakkie Kado gegeven opdrachten, door Sakkie Kado uitgevoerde werkzaamheden, door Sakkie Kado gedane leveringen en andere door Sakkie Kado geleverde prestaties. Andere condities dan de onderhavige voorwaarden zullen slechts toepasselijk zijn indien dat schriftelijk is overeengekomen. Alle mondelinge afspraken van Sakkie Kado zijn vrijblijvend zolang zij door Sakkie Kado niet schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Algemeen 
1. Verkoop vindt alleen plaats aan (web)winkels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
2. Bestelde producten zijn alleen bedoeld voor wederverkoop – tenzij anders overeengekomen.
3. Informatie, afbeeldingen en mededelingen zowel mondeling als schriftelijk met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven. Afwijkingen in o.a. gewichten, afmetingen, kleuren etc. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding. Afbeeldingen op de foto’ s kunnen qua kleur afwijken van de echte kleur.

Artikel 4 Betaling 
Je kunt betalen via bankoverschrijving nadat de goederen door Sakkie Kado zijn geleverd en je digitaal de betreffende factuur hebt ontvangen.
Het is ook mogelijk om te kiezen voor (contant) betalen bij het afhalen van een bestelling te Dwingeloo of Sauwerd.

Artikel 5 Geen minimaal orderbedrag
Sakkie Kado hanteert GEEN minimale orderafname.

Artikel 6 Prijzen
Bij bestellingen vanuit Nederland wordt de BTW automatisch aan de factuur toegevoegd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle geleverde goederen blijven Sakkie Kado’s eigendom zolang verkoper nog iets van de afnemer/opdrachtgever te vorderen heeft. Indien de afnemer/opdrachtgever zijn verplichtingen betreffende betaling niet tijdig nakomt, heeft Sakkie Kado zonder enige ingebrekestelling het recht de goederen terug te nemen.
2. Dientengevolge is de afnemer/opdrachtgever vóór bedoelde volledige betaling c.q vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig de uitoefening van zijn bedrijf of de normale bestemming van de goederen.
3. De afnemer/opdrachtgever is verplicht de goederen waarop verkoper zijn eigendomsvoorbehoud wenst geldend te maken, franco te retourneren binnen 3 dagen van een schriftelijk verzoek daartoe.

Artikel 8 Reclamaties 
1. Reclamaties worden door Sakkie Kado in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na de levering van de goederen schriftelijk of telefonisch zijn gemeld.
2. Ieder recht op reclamatie vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn, in een winkel zijn uitgestald (geweest) of zijn doorverkocht.

Artikel 9 Levering 
1. Sakkie Kado zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Door Sakkie Kado opgegeven levertijden zijn vrijblijvend. Sakkie Kado is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding daarvan.
3. Sakkie Kado is gerechtigd deelleveringen te doen.
4. De verzendkosten zijn voor rekening van de afnemer/opdrachtgever.

Artikel 10 Retourneren van de goederen 
Goederen kunnen niet geretourneerd worden, tenzij bij ontvangst door de afnemer blijkt dat zij beschadigd zijn, dan wel gebreken vertonen.

Artikel 11 Toepasselijk recht 
Alle geschillen die voortspruiten uit of samenhangen met enige offerte, opdracht, werkzaamheden of andersoortige prestatie zullen worden berecht volgens Nederlands recht.
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, ook indien de woonplaats van de afnemer in het buitenland gevestigd is.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 12 Afbeeldingen op de webshop
De afbeeldingen bij de productinformatie op de website zijn niet op ware grootte weergegeven. Tevens kunnen de kleuren van de getoonde afbeeldingen van producten uit het assortiment Sakkie Kado afwijken van de werkelijkheid, door de instellingen van uw computer beeldscherm.

Artikel 13 Prijswijzigingen
Sakkie Kado heeft te allen tijde het recht om haar prijzen te wijzigen.

Artikel 14 Bescherming van uw privacy 
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Sakkie Kado gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Artikel 15 Auteursrecht 
Op alle afbeeldingen van Sakkie Kado rust auteursrecht. Er zijn downloads beschikbaar die door winkels voor promotie gebruikt kunnen worden op voorwaarde dat de bron vermeld wordt.